Όροι και προϋποθέσεις για παροχή υπηρεσιών

Βασικότεροι στόχοι των πιο κάτω Όρων είναι:

 • Η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.
 • Η ύπαρξη μιας ενιαίας πολιτικής για όλους τους πελάτες,
 • Η καλλιέργεια σεβασμού στη σχέση ψυχολόγου-πελάτη,
 • Η αύξηση σεβασμού και δέσμευσης του πελάτη προς τον εαυτό του,
 • Η αύξηση της σταθερής και συνειδητοποιημένης συμμετοχής του πελάτη, και
 • Η προστασία του χρόνου και των πρωτοκόλλων για επιτυχή παράδοση των υπηρεσιών.

 1. Συγκατάθεση για Παροχή Υπηρεσιών
 2. Για παροχή υπηρεσιών απαιτείται αποδοχή των όρων που περιγράφονται εδώ, και η οποία είναι υποχρεωτική κατά την ηλεκτρονική κράτηση. Για παροχή υπηρεσιών προς άτομα που δεν είναι σε θέση να μελετήσουν τους όρους και να δώσουν συγκατάθεση, απαιτείται συγκατάθεση όλων των κηδεμόνων. Με την αποδοχή των Όρων, οι Πελάτες δεσμεύονται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουν στον Ψυχολόγο είναι αληθείς και πλήρεις, αφού αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών από τον Ψυχολόγο προς τους Πελάτες.

 3. Προσέλευση Πελατών στα Ραντεβού
 4. Οι Πελάτες αναμένεται να φτάνουν εγκαίρως στα Ραντεβού τους, επειδή τα Ραντεβού είναι προγραμματισμένα το ένα μετά το άλλο, επομένως οι ώρες των Ραντεβού πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια. Κάθε Ραντεβού ακολουθεί το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα με ευελιξία 5-10 λεπτών μετά την ώρα έναρξης ή λήξης του.

  Σε περίπτωση αργοπορημένης προσέλευσης, ο χρόνος του Ραντεβού θα είναι αναγκαστικά μειωμένος. Σε περίπτωση όμως που Πελάτης αργοπορήσει πέραν των 10 λεπτών μετά την ώρα έναρξης του Ραντεβού του, το Ραντεβού υπόκειται σε ακύρωση από τον Ψυχολόγο, εάν αυτός κρίνει ότι ο χρόνος που απομένει δεν είναι επαρκής για την ασφαλή ή επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων του Ραντεβού. Σε τέτοια περίπτωση η Προκαταβολή δεν επιστρέφεται, ούτε πιστώνεται σε επόμενη Κράτηση για καμία Υπηρεσία ή Ραντεβού.

 5. Πληρωμή Προκαταβολών και Υπολοίπων για Ραντεβού
 6. Η πληρωμή της Προκαταβολής κατά την Κράτηση γίνεται αποδεκτή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Το εναπομένον ποσό (αφού αφαιρεθεί το Κόστος Προκαταβολής από το Τέλος της Υπηρεσίας) καταβάλλεται την ημέρα και ώρα του Ραντεβού και μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική κάρτα, ή επιταγή. Σε περίπτωση που πληρώθηκε προκαταβολή για Πακέτο Ραντεβού, το εναπομένον ποσό μοιράζεται ισότιμα στον συνολικό αριθμό των Ραντεβού και καταβάλλεται τη μέρα και ώρα του κάθε ραντεβού του Πακέτου.

  Κατά την πληρωμή Προκαταβολής, οι Πελάτες καλούνται να επιλέξουν ώρα και μέρα που τους ενδιαφέρει να κάνουν κράτηση. Η διαδικασία αυτή γίνεται δύο φορές: μία φορά πριν την πληρωμή της Προκαταβολής (ως ασφαλιστική δικλείδα για έλεγχο διαθεσιμότητας της συγκεκριμένης μέρας και ώρας) και μία φορά μετά την πληρωμή της Προκαταβολής, όταν πλέον ο Πελάτης μπορεί να δεσμεύσει συγκεκριμένη Ώρα και Μέρα για τον αριθμό Ραντεβού που του προσφέρει η Προκαταβολή που πλήρωσε.

 7. Αλλαγές σε Ραντεβού
 8. Η Μέρα και Ώρα της Κράτησης του Ραντεβού μπορεί να αλλάξει από τον Πελάτη μέσω της Ιστοσελίδας, σε διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών πριν από την ώρα έναρξης του Ραντεβού άνευ πρόσθετης πληρωμής.

  Για να πραγματοποιήσουν μια αλλαγή, οι Πελάτες χρειάζεται πρώτα να βεβαιώνονται ότι υπάρχουν άλλες διαθέσιμες Ώρες και Μέρες που τους βολεύουν και που έχουν την ίδια Χρονική Διάρκεια ή εύρος που προνοεί το Ραντεβού που έχουν ήδη κρατήσει. Επίσης, χρειάζεται να βεβαιώνονται ότι η Μέρα και Ώρα που είναι διαθέσιμη, εμπίπτει εντός του Χρονικού Ορίου Αξιοποίησης του Ραντεβού ή του Πακέτου Ραντεβού του. Μόνο τότε, μπορούν οι Πελάτες να ακυρώσουν τη Μέρα και Ώρα του αρχικού τους Ραντεβού και αμέσως μετά να το αναπρογραμματίσουν.