Όροι και προϋποθέσεις για παροχή υπηρεσιών

Βασικότεροι στόχοι των πιο κάτω Όρων είναι:

 • Η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας,
 • Η ύπαρξη ενιαίας πολιτικής για όλους τους πελάτες,
 • Η καλλιέργεια σεβασμού στη σχέση ψυχολόγου-πελάτη,
 • Η αύξηση σεβασμού και δέσμευσης του πελάτη προς τον εαυτό του,
 • Η αύξηση της σταθερής και συνειδητοποιημένης συμμετοχής του πελάτη, και
 • Η προστασία του χρόνου και των πρωτοκόλλων για επιτυχή παράδοση των υπηρεσιών.

 1. Συγκατάθεση για Παροχή Υπηρεσιών
 2. Για παροχή υπηρεσιών απαιτείται αποδοχή των όρων που περιγράφονται εδώ, και είναι απαραίτητη πριν την κράτηση Ραντεβού. Για παροχή υπηρεσιών προς άτομα που δεν είναι σε θέση να μελετήσουν τους όρους και να δώσουν συγκατάθεση, απαιτείται η συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα ή εξουσιοδοτημένου προσώπου που αναλαμβάνει να κάνει εκ μέρους τους την κράτηση. Για την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά διαζευγμένων γονέων απαιτείται γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων. Με την αποδοχή των Όρων, οι Πελάτες δεσμεύονται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουν στον Ψυχολόγο είναι αληθείς και πλήρεις, αφού αυτό αποτελεί βασική προυπόθεση στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσίων από τον Ψυχολόγο προς αυτούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο, η συνεργασία μεταξύ Ψυχολόγου-Πελάτη λύνεται οριστικά και ο λογαριασμός του Πελάτη διαγράφεται.

 3. Προσέλευση Πελατών στα Ραντεβού
 4. Οι Πελάτες αναμένεται να φτάνουν εγκαίρως στα Ραντεβού τους, επειδή τα Ραντεβού είναι προγραμματισμένα το ένα μετά το άλλο, επομένως οι ώρες των Ραντεβού πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια. Κάθε Ραντεβού ακολουθεί το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα με ευελιξία 5-10 λεπτών μετά την ώρα έναρξης ή λήξης του. Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης αργοπορήσει πέραν των 10 λεπτών μετά την ώρα έναρξης του Ραντεβού του, το Ραντεβού υπόκειται σε ακύρωση από τον Ψυχολόγο, εάν αυτός κρίνει ότι ο χρόνος που απομένει δεν είναι επαρκής για την ασφαλή ή επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων του Ραντεβού. Σε τέτοια περίπτωση η Προκαταβολή δεν επιστρέφεται, ούτε πιστώνεται σε επόμενη Κράτηση για καμία Υπηρεσία ή Ραντεβού.

 5. Πληρωμή Προκαταβολών και Υπολοίπων για Ραντεβού
 6. Η πληρωμή της Προκαταβολής κατά την Κράτηση γίνεται αποδεκτή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Το εναπομένον ποσό (αφού αφαιρεθεί το Κόστος Προκαταβολής από το Τέλος της Υπηρεσίας) καταβάλλεται την ημέρα και ώρα του Ραντεβού και μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική κάρτα, ή επιταγή.

 7. Αλλαγές σε Ραντεβού
 8. Η Μέρα και Ώρα της Κράτησης του Ραντεβού μπορεί να αλλάξει από τον Πελάτη μέσω της Ιστοσελίδας, σε διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών πριν από την ώρα έναρξης του Ραντεβού άνευ πρόσθετης πληρωμής, νοουμένου ότι υπάρχουν άλλες διαθέσιμες Ώρες και Μέρες που έχουν την ίδια Χρονική Διάρκεια ή εύρος που προνοεί το Ραντεβού που έχουν ήδη κρατήσει.